شنبه ١١ ارديبهشت ١٤٠٠ :: ١٠:١٨

فراخوان کارگزاری فن بازار منطقه ای لرستان - شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

فراخوان کارگزاری فن بازار منطقه ای لرستان - شرکت شهرکهای صنعتی لرستان

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان در نظر دارد نسبت به انتخاب کارگزار فن بازار منطقه ای لرستان با برآورد 400.000.000 ریال و مدت زمان اجرای 12 ماه با شرایط و ضوابط ذیل اقدام نماید تاریخ انتشار آگهی فراخوان در روزنامه، روز 2شنبه مورخ 1400.2.6 می باشد.

واجدین شرایط می توانند اسناد و مدارک خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 5شنبه مورخ 1400.2.16 به محل دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی لرستان به آدرس: خرم آباد، میدان 22 بهمن، بلوار مدیریت حج پلاک 51 و 53 تحویل نمایند

 

شرایط پایه مورد نیاز جهت انتخاب کارگزاران فن بازار منطقه ای لرستان

1- متقاضی کارگزاری اجرای فن بازار منطقه ای می بایست دارای شخصیت حقوقی باشد

2- زمینه فعالیت شرکت ، طبق اساسنامه می بایست در حوزه خدمات فناوری و زمینه های مرتبط با فعالیتهای فن بازار باشد تشخیص این موضوع بر عهده مدیریت فن بازار منطقه ای و تایید مرکز فن بازار ملی خواهد بود

3- وجود سابقه فعالیت مرتبط برای شرکت در حوزه های مربوطه به مدت حداقل 2 سال

4- برخورداری از نیروی انسانی متخصص با سوابق اجرایی مرتبط با حوزه های مربوطه به مدت حداقل 2 سال

5- برخورداری شرکت از دفتر کار مناسب با تجهیزات کافی و بسترهای مناسب ارائه خدمات در مرکز استان

6- برخورداری از تعاملات گسترده و تجربه فعالیت شبکه ای در درون استان و نیز ارتباطات با نهادهای مختلف حوزه علم و فناوری استان که به نحو مقتضی احراز میگردد در انتخاب کارگزار موثر خواهد بود

مستندات قابل ارائه توسط متقاضی

اساسنامه

لیست بیمه

رزومه فعالیت شرکت

رزومه فعالیت افراد کلیدی شرکت

آگهی آخرین تغییرات روزنامه زسمی

گواهی صلاحیت و تاییدیه های مرتبط با موضوع

گواهی عدم سوء پیشینه