دوشنبه ٤ اسفند ١٣٩٩ :: ١٣:٠١

وبینار شبکه های هوشمند،چالشها فناوریهای رفع مشکلات - مرکز رشد بروجرد

وبینار شبکه های هوشمند،چالشها فناوریهای رفع مشکلات - مرکز رشد بروجرد