شرح وظایف:

 • اجرای سیاست ها و خط مشی‌های پارک در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و پشتیبانی.
 • نظارت بر حسن انجام فعالیت‌های واحدهای تابعه.
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات پارک و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری.
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل پارک.
 • برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز پارک و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها.
 •  پیش بینی ترفیع و تغییر رتبه و پایه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.
 • همکاری با حوزه ریاست در زمینه حفاظت از ساختمان ها، اموال و تاسیسات.
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف پارک و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط .
 •  شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • نظارت در انجام کلیه امور خدماتی پارک و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • انجام امور مربوط به قراردادهای پرسنلی کارکنان پارک با هماهنگی مسئولین ذیربط.
 • تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور.
 • برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی پارک .
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.
 • نظارت بر امور حضور و غیاب، ورود و خروج و انتظامات پارک و طرح تمام وقت کارکنان، اضافه کاری و انتصاب کارکنان.
 • مشارکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت ها و نیروها و عوامل موجود در پارک و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت پارک.
 • انجام بررسی‌های سازمانی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز پارک با همکاری گروه طرح و برنامه.
 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان با همکاری گروه طرح و برنامه.
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
 • انجام امور کارپردازی وکلیه خدمات پشتیبانی پارک با رعایت سیاست‌های مربوط.
 • پیش بینی و تهیه نیازهای واحدهای مختلف پارک ازنظر ملزومات اداری، فنی و تجهیزاتی.
 • نظارت در حفظ و توزیع ملزومات اموال پارک و مراکز وابسته از طریق صدور بخشنامه های مناسب در رابطه با ورود و خروج کالا وگردش انبار.
 • انجام کلیه امور مالی پارک طبق مقررات.
 • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی پارک.
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم برای مقامات ذیربط.
 • رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات .
 • همکاری با حوزه ریاست در تهیه و تدوین بودجه جاری پارک.
 • نگهداری و تنظیم اسناد مالی .
 • رسیدگی به اسناد مالی پارک از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی.
 • نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.
 • پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته موظفین و سایر هزینه های مربوط به آن.
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.
 • تهیه و تنظیم گزارش های عملکرد مالی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.