يکشنبه ١٧ مرداد ١٤٠٠ :: ١٠:٤٤

وبینار آشنایی با فرآیند ارزیابی و معرفی برنامه های حمایتی از شرکتهای دانش بنیان

وبینار آشنایی با فرآیند ارزیابی و معرفی برنامه های حمایتی از شرکتهای دانش بنیان