شنبه ٩ مرداد ١٤٠٠ :: ١١:٠٢

رویداد علمی کارآفرینی میت - تاب آوری کارآفرینان چرا و چگونه؟

رویداد علمی کارآفرینی میت - تاب آوری کارآفرینان چرا و چگونه؟