دوشنبه ١٥ شهريور ١٤٠٠ :: ١٨:٥٩

وبینار آموزشی آشنایی با حمایتها و خدمات پارک علم و فناوری و مراکز رشد

وبینار آموزشی آشنایی با حمایتها و خدمات پارک علم و فناوری و مراکز رشد