دوشنبه ١٥ شهريور ١٤٠٠ :: ١٨:٤٢

وبینار آشنایی با نحوه ثبت نام و فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش بنیان

وبینار آشنایی با نحوه ثبت نام و فرآیند ارزیابی شرکتهای دانش بنیان